tm-center-slider-triangle

МИСИЯ

  • Съвременното ни общество е доминирано от бързото развитие на нови технологии, появата на нови научни идеи и иновативни подходи за намиране на решения – както в приложната сфера, а така също и в социалните отношения.

    Ето защо развитите общества все по-широко прилагат при възникващите взаимоотношения принципа на предпазливостта - ръководните органи се допитват до експертни комисии, при правораздаването от съдебните органи се назначават експертизи, и т.н.

  • Значението на експертната дейност придобива все по-осезаема стойност за просперитета на една общност, най-малкото по причина, според думите на Конфуций, че „знания без разсъждения са полезни, но разсъждения без знания са опасни“.

    При чувствителни обществени дейности като разрешаване на спорове – било чрез медиация, арбитраж или по съдебен ред, е особено важно изясняването на предмета на спора, който често попада в различни научни области, по един безспорен и обективно обоснован начин, защото, както твърди популярният съвременен либерал Карл Попър: „Отворените общества не поддържат един-единствен възглед за `истина`, а по-скоро се опитват да установяват закони и институции, които позволяват на хора с различни възгледи да живеят заедно в мир“.

  • Отчитайки необходимостта от качествен експертен продукт като резултат от задълбочена и осмислена дейност на специалисти, сдружение с нестопанска цел „Евроцентър за повишаване квалификацията на експерти и оценители” си поставя като една от основните цели в дейността си анализ на актуалните тенденции в експертната дейност и подготовка на експерти в съответствие със съвременните изисквания и добри практики.

  • Успешно завършилите нашите обучения се включват в национален регистър на сертифицирани експерти, преминали специализирано обучение – ІІ-ра степен, и препоръчват за международни експерти в организации от ЕС, поддържащи сходни регистри.

"Знания без разсъждения са полезни,
но разсъждения без знания са опасни"

Конфуций

tt-shape-top-footer