ДОМЕКС КОНСУЛТ ЕООД

”Домекс Kонсулт” ЕООД  е дружество с богат опит в консултантските услуги създадено от екип професионалисти през 2004 г. 

През 2007 г. с Лицензия № 200712465 издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение започва дейността си и Центъра за професионално обучение към дружеството.  Центърът предлага 20 актуални и перспективни професии и 25 специалности в различни професионални направления. ( www.domex-consult.eu)

Като акцент в дейността на центъра се откроява обучението по няколко ключови компютърни специалности, както и основни икономически дисциплини: 

Дружеството разполага с екип от висококвалифицирани специалисти и преподаватели с дългогодишен опит и стаж по специалността.

През 2011 г. ”Домекс Kонсулт” ЕООД  сключва споразумение с Агенция по заетостта и става Доставчик на услуга по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Работи успешно по схемата „Аз мога повече”, като има обучени стотици курсисти, както по редица професионални направления, така и по ключови компетентности.

Изпълнени проекти:

  1. Обучения по професионална квалификация и ключови компетенции по Процедура BG051PO001-2.1.11 „Аз мога” – 2011 – 2012 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

  1. Обучения по професионална квалификация и ключови компетенции по Процедура BG051PO001-2.1.14 “Аз мога повече” – 2012 – 2015 г.

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

  1. Предоставяне на обучителни услуги 2013 – 2014 г. за придобиване на професионална квалификация по професия „Програмист”, код 523090, специалност „Системно програмиране”, трета степен на професионална квалификация на заети в „Методия Уеб” ООД и ”Методия” АД лица, в рамките на проект „Развитие, повишаване и обновяване на професионалните и ключови компетентности  на лицата,  заети в „Методия Уеб” ООД и ”Методия” АД”, финансиран с договор ESF-2116-01-01009.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  1. „Предоставяне на обучителни услуги 2013 – 2014 г. за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Сътрудник в маркетингови дейности”, код 342020; специалност „Маркетингови проучвания” на заети в „Тобиз 91” ООД лица, в рамките на проект „Придобиване на нови и повишаване на придобитите квалификации и компетентности на лицата, заети в „Тобиз 91” ООД ”, финансиран с договор ESF-2116-03-02006.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  1. Управителят на дружеството д-р арх. Людмил Андреев участва като координатор в екипа на успешно приключилият проект: «Подобряване на условията на труд на работни места в ЛОТОС ЛМ ЕООД» през 2013 – 2014г. Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03– “Безопасен труд- фаза 2”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В работата си “Домекс Консулт” поставя като основен приоритет провеждането на Дистанционно обучение по множество специалности, воден от идеята за максимално удовлетворяване на потребности и желания на съвременния динамичен пазар.      

       Центърът за професионално обучение организира и провежда семинари на различна тематика. Темите са актуални и широко приложими, представени по динамичен и интересен начин, като се вмъкват и въпроси по искане на участниците. Семинарите са подходящи както за поддържане и разширяване на професионалната компетентност на участниците, така и за личностно усъвършенстване и израстване.

Домекс Консулт ЕООД е сертифициран представител на ECDL / ICDL (European / International Computer Driving Licence). ECDL е водещият Европейски и световен сертификат насочен към крайния потребител, удостоверяващ неговите общи умения за работа с компютър, както и конкретни такива, като – текстообработка, работа с електронни таблици, работа с бази данни, презентации, мрежи и комуникации и др.

Тази сертификационна програма е международно призната като световен измерител на компютърните умения на крайния потребител и е водещ сертификат приет от правителства, международни организации и корпорации.

При нас може да се придобият първите две нива  на сертификация на Фондация ECDL – F, гр. Дъблин, Ирландия:

  1. ECDL BASE е сертификат, който се издава на кандидат, успешно издържал четири  ECDL теста по съответните модули.
  2. ECDL  е професионален сертификат, който се издава на кандидат, издържал успешно тестовете  по седем ECDL модула.

Дружеството разполага със собствена база за провеждане на учебни занятия, която включва две компютърни зали с общо тридесет компютъра и една конферентна зала (подходяща за презентации и семинари). Центърът е оборудван с мултимедийни проектори и екрани във всяка зала.

"Знания без разсъждения са полезни,
но разсъждения без знания са опасни"

Конфуций

tt-shape-top-footer