Сдружение с нестопанска цел СЕФИТА

Сдружение “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи предимно в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти. (http://www.sefita.org/)

От 2006 г. Сдружението активно участва в работни групи към Министеството на правосъдието, Висшия съдебен съвет и други учреждения и организации, поставящи си за цел подобряване на експертната дейност, както и достойно регламентиране и заплащане на труда на съдебните експерти.

Сдружението е член на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет от неговото учредяване през м. Януари 2013 г. (http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm), като представителят на „СЕФИТА“ е избиран трикратно (три непоследователни мандата) за съпредседател на Гражданския съвет.

От 2012 г. Сдружение „СЕФИТА“ активно сътрудничи с Европейския институт за експертизи и експерти – Франция, вземайки участие на организирани от Института конференции с международно участие (Брюксел – 2013 г., Рим – 2015 г., Париж – 2016 г.). Сдружението е асоцииран партньор на Института при разработването на инициираните от него проекти EGLE, CEPEJ, EUDEX и TREEE.

През 2015 г. „СЕФИТА“ подписва меморандум за сътрудничество с Европейската арбитражна камара – Брюксел, Белгия.

След участие през м. Ноември 2015 г. на годишната конференция с международно представителство „Експертизата в съдебния и арбитражия процес“ – Прага/Чехия, Сдружението е в кореспондентни отношения и с „Европейския център за арбитражни експерти“.

С оглед активно и ефикасно участие на Сдружението при реализиране на реформите в съдебната ни система, предвидени в Актуализираната стратегия на Министерството на правосъдието и приетата от Министерския съвет Пътна карта за това, и в частност в сферата на съдебното експертизиране, през 2016 г. беше подписан от Сдружението Меморндум за сътрудничество и с други сродни организации – с Българската асоциация на съдебните експерти криминалисти и със Съюза на независимите автотехнически експерти в България.

Към 2016 г. в работата на Сдружение „СЕФИТА“ по извършване на финансово-икономически, счетоводни, технически и технологични експертизи участват над 60 високо квалифицирани специалисти, регистрирани към Сдружението.

"Знания без разсъждения са полезни,
но разсъждения без знания са опасни"

Конфуций

tt-shape-top-footer