Обучения

Обученията, провеждани от Сдружение „Евроцентър за повишаване квалификацията на експерти и оценители”, имат за цел по-пълната реализация на специалисти от различни области на науката, чрез придобиване на знания и умения при изготвянето на експертизи, касаещи спорове между физически и/или юридически лица.

Обучението се провежда в два модула:

Първи модул

Първият модул предвижда придобиването на базови познания за процесуалното място на експертната дейност de lege lata и за нейното осъществяване.

Разглеждат се проблемни области, касаещи възникващите отношения по възлагане извършването на експертизи, и насоки за интензифициране труда на експерта, в т.ч. и за достойно заплащане.

Дават се основни насоки за избор на подходи и съответстващи методи в процеса на експертизиране.

Обсъжда се експертната дейност при спорове de lege ferenda.

Модулът е предвиден за специалисти, имащи специализирани знания и опит в различни области на науката, без (или с ограничено) участие при изработването на експертизи по възлагане от учреждения и организации, имащи за цел решаване на  възникнали спорове.

Провежда се в продължение на 10 часа, 5 /пет/ делнични дни от седмицата, по два часа дневно –

от 18.30 ч. до 20.30 ч. с почивка от 15 минути, и приключва с полагането на писмен изпит.

Обучението се провежда в квалификационния център на Сдружение „Евроцентър за повишаване квалификацията на експерти и оценители” в гр. София, ул. Три уши №2, ет.1

Успешно завършилите обучението се включват в национален регистър на сертифицирани експерти, преминали специализирано обучение.

Пълната програма за обучението по Първият модул може да разгледате тук

За да се запишете в курса, моля попълнете този формуляр за регистрация и го изпратете на адрес: info@eurocenter.bg

 

Втори модул

Вторият модул е предвиден като продължение на Първия, при който специалистите получават разширени знания и умения от гледна точка на добрите практики в страните от Европейския съюз.

Разглеждат се, също така, и подходи за подобряване на нормативното регулиране на експертната дейност на местно и международно ниво чрез прилагане на основополагащия принцип Audi alteram partem.

Вторият модул се провежда в продължение на 12 часа, два пъти седмично по 3 /три/ часа:

петък – от 15.00 ч. до 18.00 ч., събота – от 10.00 ч. до 13.00 ч., и приключва с полагането на писмен изпит.

Обучението се провежда в квалификационния център на Сдружение „Евроцентър за повишаване квалификацията на експерти и оценители” в гр. София, ул. Три уши №2, ет.1

Успешно завършилите обучението се включват в национален регистър на сертифицирани експерти, преминали специализирано обучение – ІІ-ра степен, и препоръчват за международни експерти в организации от ЕС, поддържащи сходни регистри.

Забележка: Включването в съответните регистри е безплатно за срок от една година, като през следващите лицата, желаещи да продължат дейността, заплащат годишна такса за поддържане на регистъра в размер на 35.00 лв.

В процес на разработване е и отделен регистър за юридически лица.

"Знания без разсъждения са полезни,
но разсъждения без знания са опасни"

Конфуций

tt-shape-top-footer